Posts Tagged ‘رهبری’

«خاتمی به خامنه ایی هشدار داد»

فوریه 2, 2010

امروز در خبرها آمده بود که «خاتمی به خامنه ایی هشدار» داد. یاد کارتون زشتی افتادم که دو سال قبل کشیده بود. با خودم گفتم باز قراره خونریزی بشه.

آقای خاتمی بداند که ما دیگر زیر بار این رهبر یا هیچ رهبر دیگری که بخاطر تِعلق صنفی و یا خانوادگیش رهبر شده است، نمیرویم. جمهوری ایرانی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.

Advertisements

اصل نظام

اوت 5, 2009
The basis of the Systemاصل نظام

اصل نظام

“اصل نظام” طبقه ایی از مردم است که به نام خدا حکومت میکند.