Posts Tagged ‘جمهوری’

زن ایرانی در برابر آیت اله

نوامبر 25, 2010

Iranian woman versus Ayatoalah

آهای سردار، بیشتر سنگ بیار! داره از توی گودال در میاد.

Bring more rocks, she is getting out of the hole!۰

Advertisements

روشنفکر دینی یا دیوانه دینی؟

اوت 16, 2010


فکر میکنم ایندفعه جدا نتیجه فرق میکنه

تعریف آلبرت انیشتن از دیوانگی: کاری را هی تکرار کردن و هر بار انتظار داشتن نتیجه ایی متفاوت.

توهم مستبد: «مهار افکار»

ژانویه 22, 2010

امروز وقتی نامه  سرگشاده خانم نوریزاد به مردم ایران را خواندم و اینکه «داد»ستان جمهوری اسلامی از «مهار افکار» همسر در بند ایشان گفته، بیاد کارتونی افتادم که دو سال پیش برای پروانه و داریوش فروهر کشیده بودم. مقایسه سرنوشت محسن اژه ایی «داد»ستان امروز و از فتوا دهندگان آن قتلها با سعید امامی از دو جهت جالب توجه است. اول، این درسی باشد برای پیاده نظام استبداد که امروز حق را با باطل در هم میامیزند.  شخصی میشود «نماینده خدا بر زمین» تا آنان با لقمه نانی حرام زندگی کنند.  لقمه نانی آغشته به خون ایرانیان. دوم، دنیا ببیند، در نظامی که خدا آلت دست گروهی باشد، عدالت مضحکه ایی بیش نیست.

Delusion of the dictators
The murderer -Emami- after killing -Forouhars- tells to the mullah who has issued the killing edicts: Sir, we got rid of free thought forever

یک لام اضافی

سپتامبر 3, 2009

فرق نماینده الله با اله

پیدا کنید لام را

پیدا کنید لام را

God’s representative» -on earth- cracks»

دیو علوم انسانی

اوت 31, 2009
At war with the evil liberal artدیو علوم انسانی

فاصله دیو تا دیوانه

خامنه ایی -ولی نظام- علوم انسانی را خطرناک دانست.

Khameneii -«the supreme leader»- called the liberal arts dangerous

جدایی در جمهوری اسلامی

اوت 23, 2009

جدی میخوای ولم کنی؟ مموت، حرومزاده، بخدا از اصل نظام یک لحظه نگذشتم. از همه چیزم گذشتم. الان خودم موندم و همین جانمازی خداییم.

Islamic -and- Republic splitsجدایی در خانواده خودیها

جدایی در خانواده خودیها

Ma’moot are you really going to leave me? I gave up everything for the basis of this system between us. Now I have nothing but this godly prayer rug

غروب یک نظام قدرتمند

اوت 22, 2009

Dusk of a powerful system

The endپایان

پایان

ارتش -کدام- خدا

اوت 18, 2009
Army of -which- godارتش خدا

ارتش -کدوم- خدا

داستان ولایت فقیه

ژوئیه 23, 2009
تئوریسین آوانگارد نظام، برای طلبه اش نظریه مترقی جمهوری اسلامی را شرح میدهد

تئوریسین آوانگارد نظام، برای طلبه اش نظریه مترقی ولایت فقیه را شرح میدهد

استاد: بعد از اینکه امام مهدی هزار سال قبل و در بچگی بدرون چاه میرود، دوره غیبت شروع میشود تا روزی که خداوند بخواهد و امام بروی اسبش از آسمان برگردد و سر تمام کفار را از بدنشان جدا کند.

طلبه: تا آن روز، چه کسی ما را رهبری خواهد کرد؟

استاد: خودم، یا یک آخوند دیگر

طلبه: و اگر کسی این داستان را نپذیرفت، چه کنیم؟

استاد: سراز بدنش جدا کنید.

Teacher: After Imam Mehdi (12th Imam) goes into the well as a child 1000 years ago, The era of absence starts until the day that -by god’s will- he will come back on his horse from the sky and cut the heads of all non believers

Student: Who will lead us until then

Teacher: Myself or one of us – mullahs

Student: what if someone doesn’t believe this story

Teacher: cut off their head

P.S: This is the true situation we are facing in Iran and no joke is intended. The link to the article by this «avantgarde theorician» is in Persian

مصباح یزدی و ولایت فقیه

امان از ظلم

ژوئن 20, 2009

اعترافات دشمن

اعترافات دشمن

اعترافات دشمن -بزودی- در صدا و سیمای جمهوری اسلامی

راننده تاکسی: من مسول حمل ونقل دشمن بودم

زن خانه دار: من از دشمن در خانه ام نگداری میکردم

دانشجو: من برای دشمن خبرچینی میکردم

پاسدار: فکر کنم رهبر از این اعترافات راضی باشه

شکنجه گر: فکر کنم با این همه صواب که کردم. بفرستنم به مکه

Translation: Confessions soon to be shown on Iran’s «national» TV

Taxi driver: I was in charge of the the Transportion for the enemy

House wife: I was taking care of the enemy in my home

Student: I was twittering for the enemy

Revolutionary gaurd(L): I think the leader likes these confessions

Torturer(R): I think with all these merit points I collected, I will be sent to Mecca