Archive for ژوئن 2011

آشتی ملی به سبک ایرانی – مهرآباد

ژوئن 8, 2011

از قدیم گفته اند که «آرزو بر جوانان عیب نیست». پس این جوان بار دیگر تلاش میکند تا پنجره ایی را بر مهر-در فکر پر از نفرت ایرانی- بگشاید. ولی اینبار به گذشته پناه میبریم، به آن زمانی که «کشور آزاد و آباد بود».

کورش بزرگ پس از فتح بابل آن حقی را که ایرانیان از آن برخوردار بودند به شهروندان بابل تسخیر شده اعطا کرد. و آن، حق شهروندان در پرستش خدای خویش بود. جان کلام کتیبه کورش که آن را اولین اعلامیه حقوق بشر مینامند نیز همین حق میباشد. امروز اما، دو هزار و پانصد سال پس از آن تاریخ، ما شهروندان ایران از این حق برخوردار نیستیم. چرا که گروهی نادان – اگر نه شیاد- خدا را صاحب شده و برای او نماینده تعین کرده اند.

امروز، آنانی که دغدغه «خدا» دارند و آنانی که ندارند، بر اساس «حق شهروندان در پرستش -بدون واسطه- خدای خویش» به هم آییم و آشتی کنیم. بیایید تا ایران را با دوستی و مهر آباد کنیم.

آشتی ملی

ژوئن 1, 2011

سلام.

اگرچه مبارزه ای بی امان با دشمن در این لحظه بهترین کار به نظر میرسد ولی حقیقت اینجاست که دشمنی در کار نیست. هر چه میبینیم از کاستیها و بدبختیها، نه کار دشمن بلکه میوه تاریخ خود ماست.

بیایید و بیاییم، تمام ایرانیانی که دستشان به خون آلوده نیست بر مبنای «یک ایرانی – یک رای» با هم آشتی و یکدیگر را برای این گذشته دردناک ببخشیم. آنانی هم که دستشان به خون آلوده است، خویش را برای دادگاه و جوابگویی آماده کنند.

و سلام.