Archive for اکتبر 2010

بیایید زخم تاریخی انقلاب اسلامی را التیام دهیم

اکتبر 12, 2010
سی سال است که جمهوری اسلامی «مثل خوره روح» ما را «آهسته در انزوا میخورد و میتراشد».  سی سال است که خون گریه میکنیم و تقاص گناهان نکرده مان را پس میدهیم. براستی گناهان ما از آنجایی شروع شد که یک ایرانی وطن پرست را با آن خفت از کشور بیرون کردیم. حق شاه آن نبود. با کوچک کردن او، خودمان را کوچک کردیم. او ایران را دوست داشت. وقتی از «تمدن بزرگ» میگفت، ما نمی فهمیدیم. ولی امروز که احمدی نژاد با پیژامه و آب دماغ آویزان بنمایندگی از ما در سازمان ملل می ایستد و از امام زمان میگوید، میفهمیم. ما به کابوس شب مان هم نمی دیدیم که داستانهای صادق هدایت، حقیقت باشند. کاروان اسلام براه افتد. «امام خامنه ایی سید خراسانی» بشود  و یک دیوانه دیگر «شعیب بن صالح». سیاه روزی ما بدانجا رسیده که حاج آقا -آن نماد ریا و دروغ- قانونا شده است «نماینده خدا بر زمین»! چرا شاه هواپیمای آن جانی دروغگو خمینی را در هوا پودر نکرد؟ او در عمل وطن پرست بود. امروز میدانیم که حتی یک روضه خوان مشهدی هم میتواند در حرف از ایران بگوید و در عمل آن را نابود کند.
بیایید التیام این زخم چرکین تاریخی را با عذر خواهی از خانم فرح پهلوی و فرزندانش آغاز کنیم. ما در حق شاه بدی کردیم و خفت او خفت ما شد. پذیرش اشتباه نه به معنی پذیرش حکومت پادشاهی که بلکه تصدیق اشتباه انقلاب اسلامی است.  ولی اگرحقیقت را کتمان کردیم، آنگاه ناخدا به جای خدا خواهد نشست تا سرنوشت ما در دستان توانمند نائب امام زمان و ریس جمهور محترمش دکتر احمدی نژاد قرارگیرد.